Điều lệ Hiệp hội Du lịch

Ngày đăng: 06-08-2015 16:19

Điều lệ của Hiệp hội Du lịch TP. HCM được Đại hội nhiệm kỳ IV (2014-2019) Hiệp hội Du lịch TP. HCM thông qua ngày 29 tháng 08 năm 2014, được phê duyệt và ban hành theo Quyết định số 3632/QĐ-UBND bởi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 07 năm 2015.

 

 

Xem điều lệ mới, xin click vào đây để xem chi tiết.